Denný poriadok

RÁMCOVÝ DENNÝ PORIADOK - ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ


6.30 hod.

 

začiatok prevádzky materskej školy

- schádzanie detí: hry a činnosti podľa výberu detí ( podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené ), plánovanie / navrhovanie aktivít, individuálne skupinové alebo frontálne činnosti, edukačné aktivity, osobná hygiena, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh - rozhovory, diskusie...
zdravotné cvičenia

 


8.45 - 11.30 hod.

 

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie)
vzdelávacie  aktivity: výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické,... aktivity realizované formou hry
- pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, prípadne realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním: pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým...
spontánne hry

 


11.30 - 14.15 hod.

 

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie)
odpočinok

 


14.15 - 17.00 hod.

 

činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie)
popoludňajšie vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí do postupného odchodu detí domov ( podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené ), plánovanie / navrhovanie aktivít, individuálne skupinové alebo frontálne činnosti,  individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa, rozhovory, diskusie...

V letných mesiacoch druhý pobyt vonku.

 


17.00 hod.

koniec prevádzky materskej školy