Aktivity/Akcie

Čo ponúkame naviac

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávanie je dosiahnuť optimálnu perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v našej materskej škole obohacujeme o krúžkovú činnosť.


1. Oboznamovanie detí s anglickým jazykom

- pod vedením externej lektorky z CVČ na Popradskej ulici. Materská škola zohráva významnú úlohu pri podporovaní vývinu reči dieťaťa a tiež rannej gramotnosti. Oboznamovanie s anglickým jazykom v našej materskej škole je formou hry, ktorá deti motivuje, podporuje ich samostatnú činnosť, uvoľňuje atmosféru a spestruje proces edukácie. Svoje vedomosti si obohacujú jednoduchými detskými piesňami, ktorými sa prezentujú pred rodičmi na otvorenej hodine.
 

2. Výtvarný krúžok

- pod vedením internej učiteľky Mgr. Matejovičovej deti využívajú rôzne náročnejšie výtvarné a pracovné techniky. Krúžok ja zameraný na vyhľadávanie talentovaných detí a reprezentáciu školy na výtvarných výstavách a súťažiach.
 

3. Predplavecký výcvik

- zameraný na hravé oboznamovanie s vodou, spoznávanie podstaty plávania telesa pomocou plaveckých doštičiek, plávania seba samého, zdokonaľovanie pohybovej kultúry a otužovanie detí.

 

  PLÁNOVANÉ   AKCIE   Z   ROČNÉHO  PLÁNU   ŠKOLY