Charakteristika

Základné informácie o škole

Zriaďovateľ školy
Materská škola je zriadená orgánom štátnej správy ako preddavková organizácia v pôsobnosti Mesta Košice.

Riaditeľka školy: PaedDr. Běhalová Dana
Počet pedagogických zamestnancov školy: 4 kvalifikované učiteľky MŠ, z nich 2 s vysokoškolským vzdelaním a absolvovaním 2. atestácie
Počet prevádzkových zamestnancov školy: 2 upratovačky a hospodárka školy na 30% úväzok

Pri materskej škole pracuje v zmysle platnej legislatívy Rada školy a Rada rodičov RZ pri MŠ Watsonova 2, ktoré má právnu subjektivitu od roku 2003.

Interiér materskej školy

Naša materská škola sa nachádza v MČ Sever. Je to dvojtriedna MŠ rodinného typu s heterogénnymi triedami: 3-4 ročné detilienky a 3-6 ročné detivčielky. Náš interiér spĺňa pedagogické, estetické aj emocionálne kvality. Prostredie materskej školy je útulné, príjemné - v súlade s bezpečnostnými a hygienickými normami. Hračky v materskej škole sú kvalitné a veku primerané. Súčasťou vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická, audiovizuálna technika, interaktívne tabule a tablety. Priebežne je dopĺňaný spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti.


Exteriér materskej školy

Súčasťou materskej školy je školský dvor: gumová plocha s dopravným miniihriskom, trávnatá plocha s ovocnými, ihličnatými stromami, kvetinovým záhonom, preliezkami a pieskoviskami.
Súčasný stav dvora sme dosiahli vďaka spolupráci rodičov, zriaďovateľa, mestskej časti a sponzorov. Mesto Košice nám zakúpilo nové exteriérové hračky, vymaľovalo sa oplotenie areálu školy, vysadili sme kríky, stromy. Školský dvor dnes deťom ponúka dostatok príležitostí pre rôzne hrové činnosti detí – edukačné aktivity s rôznym zameraním, oddych, relaxáciu a tvorivosť detí.


Výchova a vzdelávanie

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, schváleným a vydaným Ministerstvom školstva SR. Vypracovali sme školský vzdelávací program: Čarovné dvierka. Je zameraný na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií detí. Ide o také spôsobilosti a zručnosti, ktoré umožňujú dieťaťu úspešne sa začleniť do života.
Typ budovy – dvojposchodový rodinný dom a rodinné prostredie nám umožňuje zamerať sa na prosociálnu výchovu. Prosociálnym štýlom práce s deťmi rozvíjame osobnosť dieťaťa so zreteľom na jeho individualitu. Realizujeme projekt na podporu zdravia detí a humanizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti: Zdravo-hravo.
V našej edukačnej činnosti preferujeme aktivity a úlohy zamerané na rozvíjanie tvorivosti detí. Využívame na to zážitkové učenie, prvky tvorivej dramatiky, hry s učebnou pomôckou LEGO – Education, Bee-bot a Logico-primo.  Denné činnosti sú usporiadané tak, aby život detí v materskej škole bol radostný, zaujímavý a podnetný, aby boli šťastné deti a spokojní rodičia.