Aktivity

Čo ponúkame naviac

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávanie je dosiahnuť optimálnu perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v našej materskej škole obohacujeme o krúžkovú činnosť.

 


1. Oboznamovanie detí s anglickým jazykom

 

- pod vedením externej lektorky z CVČ na Popradskej ulici. Materská škola zohráva významnú úlohu pri podporovaní vývinu reči dieťaťa a tiež rannej gramotnosti. Oboznamovanie s anglickým jazykom v našej materskej škole je formou hry, ktorá deti motivuje, podporuje ich samostatnú činnosť, uvoľňuje atmosféru a spestruje proces edukácie. Svoje vedomosti si obohacujú jednoduchými detskými piesňami, ktorými sa prezentujú pred rodičmi na otvorenej hodine.

 


2. Výtvarný krúžok

 

- pod vedením internej učiteľky Mgr. Matejovičovej deti využívajú rôzne náročnejšie výtvarné a pracovné techniky. Krúžok ja zameraný na vyhľadávanie talentovaných detí a reprezentáciu školy na výtvarných výstavách a súťažiach.

 


3. Predplavecký výcvik

 

- zameraný na hravé oboznamovanie s vodou, spoznávanie podstaty plávania telesa pomocou plaveckých doštičiek, plávania seba samého, zdokonaľovanie pohybovej kultúry a otužovanie detí.