Zápis

                                                                  na predprimárne vzdelávanie - školský rok 2023/2024 

                                                      2. 5. 2023                      od 10. 30 hod. do 16. 00 hod. 

                                                      3. 5.- 4. 5. 2023            od 10. 30 hod. do 13. 00 hod.

 

Podmienky k prijatiu dieťaťa do MŠ:

Podľa zákona č. 245/2008 , (školský zákon) § 59, ods.1,2,4,7, zákona č.209/2019, paragraf 3, písmeno a, paragraf 28, písmeno a, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa na predprimárne vzdelávanie:

 

- prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne, iné potrebné podmienky vrátane kapacitných možností školy,

- prednostne sa budú prijímať deti, ktoré do 31. augusta 2023 dosiahnu 5 rokov, podľa miesta trvalého bydliska, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné. Zoznam spádových ulíc http://www.mswatsonova.sk/dokumenty.html,

- na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma aj dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rok veku a ktoré bude naďalej plniť povinné predprimárne vzdelávanie,

- v priebehu školského roka sa do materskej školy prijímajú deti, ak je voľná kapacita materskej školy.

Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť(tlačivo) na prijatie dieťaťa nájdete na internetovej stránke školy. http://www.mswatsonova.sk/dokumenty.html

Mesto Košice má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj materské školy, ktoré majú zavedené diétne stravovanie (viac na https://www.kosice.sk/obcan/skolske-stravovanie).

Materská škola má rodinné prostredie s heterogénnymi triedami, čo priaznivo ovplyvňuje rozvoj osobnosti dieťaťa.

Cieľom našej edukačnej činnosti je šťastné detstvo detí

a kvalitná príprava detí do základnej školy prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Čarovné dvierka“.

 

 

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. Výnimočne môžu byť prijaté aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to kapacitné, personálne a iné podmienky materskej školy umožňujú. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné.

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.

Termín a podmienky podávania žiadostí má každá materská škola zverejnené na webovom sídle alebo na verejne dostupnom mieste v priestoroch materskej školy. Spolu so žiadosťou zákonný zástupca predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

V prípade ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má indikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca predloží potvrdenie o zdravotnej  spôsobilosti dieťaťa, odporúčanie všeobecného lekára a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Počet podaných žiadostí je neobmedzený. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môže rodič podať: osobne, poštou alebo kuriérom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ak ju materská škola má zriadenú.

Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná obomi rodičmi ako prejav spoločnej vôle oboch rodičov.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ materskej školy do 15. júna.

Dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole so súhlasom zákonného zástupcu. Pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa uplatňuje u detí, u ktorých sa na základe záverov z odborného vyšetrenia preukáže, že pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich osobnostného rozvoja.

V prípade, že dieťa má od septembra plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, rodič sa s dieťaťom zúčastní zápisu v základnej škole. Ak však na základe odporúčania materskej školy, zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo všeobecného lekára pre deti a dorast bude dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca predloží riaditeľovi základnej školy rozhodnutie riaditeľa materskej školy o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonní zástupcovia detí, ktorým zdravotný stav neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole môžu požiadať riaditeľa kmeňovej materskej školy o možnosť plnenia povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.


Viac informácii v sekcii Dokumenty - Zápis na predprimárne vzdelávanie

 

 

V rámci projektu Zdravo-hravo vyhlasujeme

ZBER PAPIERA

Papier zviazaný do balíkov ukladajte na schody do pivnice. Ukončenie zberu papiera bude v mesiaci jún. Získané finančné prostriedky za zber papiera budú použité na nákup hračiek a učebných pomôcok pre deti.

Ďakujeme

 

 

Milí rodičia,

ponúkame Vám námety, ako tráviť spoločný čas  s deťmi :

https://detskeomalovanky.sk/

http://www.kafomet-eshop.sk/product/na-stiahnutie/pracovne-listy-na-temu-zvieratka/1963

https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63473/spievankovo-potesi-deti-veselymi-vzdelavacimi-videami-pocas-koronavirusu/

https://www.kozmix.sk/

https://www.kosicekmk.sk/index.php/accordion-2/503-s-nami-nuda-nehrozi-ani-v-karantene


 

 

 

15 super hier v prírode pre celú rodinu.

 

Zabavte sa v lese!

Neseďte doma pri obrazovkách, ale vyberte sa celá rodina do lesa. Nemusíte len tak chodiť, ale zabavte sa na prírodný spôsob.


 

1. Postavte si domček pre škriatka

Malé deti žijú v magickom svete, kde majú svoje miesto aj nadprirodzené bytosti. Tak prečo im nepostaviť v lese domček, v ktorom si budú môcť oddýchnuť. Použite na to napríklad nízky peň. Mach môže v domčeku slúžiť ako koberec. Pomocou drievok vyrobíte schodisko, aby sa škriatok mal ako vyškriabať do svojho útočiska. Nábytok budú tvoriť šišky. Obvodové múry vytvoríte z halúzok a strechu z listov, ktoré na konáriky napicháte.

 

2. Trochu divadla aj v lese

Hráte sa doma obľúbenú hru, keď jeden člen rodiny vždy predstavuje prostredníctvom pantomímy povolania a ostatní majú uhádnuť ktoré? V lese si môžete hru upraviť a hádať, ktoré zviera dieťa či dospelý ukazuje.
 

3. Zvieracie preteky

Usporiadajte v lese atletické preteky. Na trase, ktorú si určíte, sa všetci členovia výpravy budú pohybovať ako zvieratá. Skákať ako žaba, potom bežať bokom ako krab, plaziť sa ako had alebo liezť po štyroch ako líška. Kto v jednom kole vyhrá, má právo určiť, aká zviera sa bude napodobňovať v kole ďalšom.
 

4. Stopovacia hra

Na stopovacej hre by sa ideálne mohli zúčastniť dve rodiny. Prvá skupina s kriedou, papierom a perom vyštartuje na trasu, ktorú si zvolí. Počas cesty necháva na zemi, kameňoch či stromoch kriedou šípky, aby ju druhý tím mohol po stanovenom čase, napríklad po pol hodine, mohol začať sledovať.
Na trase zanecháva prvé družstvo rôzne úlohy. Upozorní na to zvolenou značkou, napríklad krížikom v krúžku. Úlohu napíše na papierik, ktorý schová niekde blízko značky, druhá skupina ho musí nájsť. Úlohy môžete vymyslieť podľa situácie. Sú na ceste šišky? Nech z nich vytvoria domček. Vidno na okolí odpadky? Nech ich pozbierajú. Deti budú baviť aj hry typu hádaniek, doplňovačiek či matematických úloh. Na konci trasy skupina nakreslí dohodnutý znak, ktorý signalizuje, že sa schovali a možno ich začať hľadať. Keď ich nájdu, môžu sa vymeniť a hra začína odznova.


5. Lesná schovávačka

Lesná varianta nesmrteľnej detskej hry, ktorú si však tentokrát deti nezahrajú medzi domami, ale pekne v prírode. Najjednoduchšou variantou je napočítať do stanoveného čísla a zahlásiť: Idééém. Ak aj hľadajúci niekoho nájde, nemá vyhraté. Musí ešte dobehnúť k „domčeku“ a vyhŕknuť: Desať, dvadsať a meno nájdeného. Podarí sa mu to skôr ako schovanému hráčovi, ktorý tiež beží k domčeku? Ďalším hľadajúcim bude dieťa, ktoré sa nechá nájsť ako prvé.
 

6. Postavte si hrádzu na potoku

Deti milujú máčať si nohy vo vode. Z kameňov a halúzok si na potôčiku môžete vytvoriť malú hrádzu či zátoku. Len pri odchode nezabudnite hrádzu zničiť, aby sa v nej nezhromažďovali naplavené halúzky či listy.

7. Malí rezbári

Bude to baviť nielen chlapcov, ale aj dievčatá. Nájdite v lese dlhšie štíhle konáre a spolu s deťmi orežte ich špičky nožíkom tak, aby boli čo najostrejšie. Potom poslúžia ako oštepy alebo ich večer môžete použiť na opekanie špekáčikov.

8. Hod šiškami

Kto by odolal? Nazbierajte spolu s deťmi veľkú zásobu šišiek a hádžte s nimi „súťažne“ do diaľky. Ak máte so sebou košík napríklad na zbieranie húb či lesných plodov, môžete ho zavesiť na strom a triafať sa doň ako do basketbalového koša. Kto bude mať najpresnejšiu mušku? Pre väčšiu zábavu môžete košík rozhúpať.
 

9. Lesný detektív

Jeden z vašej skupiny zadá ostatným, čo majú v lese hľadať. Prineste mi niečo, čo je duté, hladké, drsné, ľahké, ťažké či guľaté. Kto takú vec prinesie ako prvý, má právo vybrať si, čo mu ostatní prinesú v ďalšom kole. Variantou hry je priniesť čokoľvek, čo začína na zvolené písmeno.
 

10. Prírodné pexeso

Na zem naukladajte rôzne prírodniny, napríklad konárik, žaluď, šípky, ulitu či kameň. Asi na pol minúty ich ukážte ostatným, aby si ich dobre zapamätali. Potom ich nechajte, nech v lese hľadajú prírodniny, ktoré im utkveli v mysli. Kto má najlepšiu pamäť a prinesie ich najviac?
 

11. Hra na medvieďa

Vaše deti už určite videli roztomilé zábery, ako malí medvedi lezú počas svojich hier na stromy. Teraz ich môžete napodobniť. Každému členovi výpravy nájdite strom s primeranou hrúbkou, aby sa mu ňom dobre držalo. Na povel sa všetci pokúste na stromy vyskočiť a udržať sa na nich čo najdlhšie. Zábava zaručená!
 

12. Prekážková dráha

Kde inde ako v prírode si poriadne precvičiť telo. V spolupráci s deťmi si pripravte prekážkovú dráhu. Tvoriť ju môže preskakovanie cez pníky, chodenie po kmeni stromu, skákanie po kameňoch, lezenie na stromy, plazenie sa a podobne. Fantázii sa medze nekladú.
 

13. Nepusť sa stromu!

Táto hra je vhodná, ak je vás v prírode viac. Hráči sa rozdelia na skupiny asi po štyroch. Určí sa štartovný a cieľový strom. Všetci v skupine sa chytia za ruky. Podstatou je, že je neustále nutné držať sa nejakého stromu, ani na sekundu ho nie je možné pustiť. Ak sa tak stane, z hry sa ide von. Zvíťazí ten tím, ktorý dosiahne cieľový strom ako prvý.

14. Maľovanie prírodninami

Mnohé prírodniny krásne farbia. Môžete si to vyskúšať napríklad na väčšom kameni. Aký farebný odtlačok na ňom zanechajú farebné bobule, vlhká hlina, kvety či zelené listy?

15. Kde je zvieratko?

Veľmi jednoduchá a veľmi vďačná hra. Kto prvý uvidí nejaké zviera? Môže to byť mucha, chrobáčik, vtáčik, veverička. Prajeme vám veľa zábavy v lese!

 

16. Kto hľadá nájde

Princíp je veľmi jednoduchý a hra umožňuje rôzne obmeny. Môže ju hrať jednotlivec i skupina detí, napríklad v škole v prírode. Výhodou je, že nepotrebujete žiadne pomôcky a umožňuje deťom sústrediť sa na detaily v prírode. Poznáte to úslovie: Pre les nevidí stromy? Práve pri tejto hre deti môžu objavovať jednotlivé prvky a súčasti prírody, naučiť sa, čo do nej patrí a čo nie, zvyknúť si na pohyb v prírodnom teréne a podobne.

 

17. Náš liek

Vopred si pripravte zoznam niekoľkých prírodných ingrediencií, napr. šiška, kvietok, steblo trávy, kôra, konárik… Úlohou dieťaťa je tieto ingrediencie nájsť a pozbierať. Ak sa hrajú skupiny detí, môžu aj súťažiť o to, kto pozbiera ingrediencie v čo najrýchlejšom čase. Za každú nájdenú vec dieťa získa body. Nakoniec dieťaťu vysvetlite, aká podstatná je príroda a každá jej súčasť pre náš život. Bez konárikov (stromov) by sme nemohli dýchať, z peľu rastliniek nám včely pripravia med atď. Hru hráme na otvorenom priestore, ideálne na rovnej lúke, aby sme stále mali deti na očiach.

 

18. Čo sem nepatrí

Rozmiestnite na lúke (alebo v nejakom prírodnom areáli) predmety, ktoré nepatria do prírody (napríklad obaly zo sladkostí, hračky, plastové fľaše…) a vyzvite deti, aby predmety ponachádzali a vyzbierali. Ide o náučnú hru, ktorá má viesť deti k ochrane prírody a k výchove, ako sa správať v prírode.

Hry typu Kto hľadá, nájde môžete hrať obyčajne aj v záhrade. Obohatiť sa dá o ukryté odkazy (napríklad hádanky, básničky, ktoré je nutné poskladať do celku odkaz po odkaze), vyznačené cestičky (z krepového papiera), naplánovať môžete jednotlivé kroky tak, že dieťa musí prejsť určitú trasu a v každom vyznačenom mieste urobiť nejakú zábavnú vec (10 krát vyskočiť, napodobniť psa…).

 

19. Tvoríme, kým niečo nestvoríme

Jednoduché tvorivé hry, ktoré si vyžadujú najmä kreativitu. Deti si v nich precvičujú svoje zručnosti a opäť tu platí, že variácií hier je mnoho. Príklady hier:

 

20. Staviame si lesodom

Úloha pre skupiny detí, ktorej cieľom je, aby si deti dokázali v lese vytvoriť malý, útulný lesodom alebo aj bunker, ktorý  im môže slúžiť ako úkryt pred ostatnými skupinami detí, na tajné porady, je dobre schovaný pred ostatnými, a to nielen ľuďmi, ale aj zvieratkami. Deti pritom zažívajú dobrodružstvo a učia sa, ako prežiť v prírode. Môžete im pridávať úlohy na vyzdobenie lesodomu, doplniť úlohu o rozprávkový príbeh – „predstavte si, že ste sa stratili a musíte niekoľko dní bývať v lese… čo všetko budete potrebovať v domčeku, aby sa vám pohodlne sedelo“ a podobne. Na túto hru obyčajne potrebujete aj špagátiky, ktorými môžu deti spájať konáre či použiť ich pri vytváraní dekorácií do domčeka. Pri stavbe lesodomu dávame pozor, aby deti na stavbu nepoužívali príliš veľké drevené konáre a trámy, ktoré by im mohli spôsobiť úraz. Lesodomy staviame v ľahko dostupnom teréne, ideálne sú pekné čistinky, stromy s nízkymi haluzami atď.

Tvoriť však možno z prírody všeličo. Z konárikov môžete vytvárať jednoduché predmety, búdky pre vtáčikov, z listov a rastliniek robiť kytice, herbáre, z kamienkov stavať hrádze na lesnom potôčiku, z kôry robiť prívesky… fantázii sa ozaj medze nekladú.

 

20. Nohy, ruky v pohybe

Nič nie je snáď jednoduchšie, ako vybiť energiu hrou v prírode. Miesta je tu dosť na behanie, skákanie, loptové hry, tradičné i netradičné hry, ktoré deťom dovoľujú poriadne sa rozhýbať a pritom sa dobre zabaviť. Príklady hier:

21. Zmotaniny

Medzi dvoma stromami (alebo inými prekážkami) vytvoríme zmotaninu. Spodný špagát je vo výške 30 cm, aby sa nedal podliezť, horný minimálne 1,5 metra, aby sa nedal prekročiť. Cieľom hry je, aby deti postupne prechádzali zmotaninou tak, aby sa jej nedotkli. Zabaviť sa pri tejto hre môže dieťa samo, ale vhodná je aj pre skupinku detí, ktoré môžu spolu súperiť. Kto prejde bez dotknutia sa špagátu, získava body, ten kto sa špagátu dotkne, body stráca. Prechod cez zmotaninu môžete aj stopovať, a tak za určitú rýchlosť môžu byť body navyše. Táto hra je nenáročná na priestor, zahrať si ju možno aj v záhrade.

22. Ja som slon

Dostatočne ďaleko od seba vyznačíte dva štarty. Približne 15 metrov od štartu umiestnite predmet, ktorý bude slúžiť ako hranica (napríklad bunda, palička,…). Na štarty postavíte deti. Každé z nich spraví slona – jednou rukou sa chytí nosa a druhú ruku prevlečie okom, ktoré vzniklo chytením nosa prvej ruky. Predkloní sa a na povel štart urobí 10 otočiek okolo vlastnej osi. Pozor na počet otáčok. Rozmotá sa zo slonej polohy a vyrazí po dráhe okolo hranice. Ktoré z detí prvé prebehne do cieľa, vyhráva. Môžete to hrať aj so skupinkami detí. Vtedy sa hra končí až vtedy, keď do cieľa dobehnú posledné deti z každej skupinky.

23. Pravá, ľavá, dopredu, dozadu.

Nájdete si rovný terén, ideálne nejakú lúku a postavíte na ňu nejaký predmet. Dieťaťu predmet ukážete, potom mu šatkou zaviažete oči, párkrát ho zatočíte a začnete ho navigovať (vy alebo ďalšie dieťa), aby aj so šatkou na očiach našlo daný predmet. Deti si tu dobre precvičujú heslá ako pravá, ľavá, učia sa koncentrovať a počúvať na jednej strane, dávať dobré pokyny (správne navigovať) na druhej strane. Hru môžete sťažiť poukladaním rôznych prekážok v teréne, prípadne doplnkovými úlohami (dostaň sa k stromu a napi sa – stále so zaviazanými očami).

24.Buldoci a čivavy

Ide o hru pre skupinu detí. Hráči sa postavia na jednu stranu ihriska. Rodič alebo animátor určí 3 hráčov, ktorí budú predstavovať buldogov, ostatní hráči predstavujú čivavy. Na povel štart sa snažia čivavy prebehnúť cez hracie pole na druhú stranu bez toho, aby ich chytili buldoci. Ak buldog chytí čivavu a zdvihne ju do vzduchu, z čivavy sa stáva buldog.

Nie je hra ako hra

Pozitívny vplyv prírody na dieťa je už dávno dokázaný. Napriek tomu deti trávia v prírode stále menej a menej času. Oproti tomu prudko stúpa počet hodín, ktoré naše ratolesti pozerajú do počítačov či mobilov. Aj na tomto poli sa však robia výskumy a ich výsledky veru nie sú zrovna radostné. Digitálne obrazovky totiž účinkujú na mozog rovnako ako kokaín, t.j. mozog dieťaťa hrajúceho hru na mobile vyzerá rovnako ako mozog pod vplyvom tejto drogy. Nadarmo zrejme osobnosti ako Steve Jobs či digitálni inžinieri zo Silicon Valley neposielajú svoje deti do tzv. neelektronických škôlok a nevychovávajú ich bez prístupu k zariadeniam ako tablety, mobily, i Pady a podobne. Nuž, príroda veru volá… je čas sa ísť trochu zdravo zabaviť:)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie

Pretože, zdravie našich detí je pre nás veľmi dôležité, prosíme všetkých rodičov, 
ktorých dieťa má prvé symptómy ochorenia, aby svoje dieťa nechali doma na preliečenie 
a priniesli voje dieťa späť do materskej škôlky až keď bude schopné 
plnohodnotne sa zapojiť do hier a edukačných činností. Nakoľko do materskej škôlky prijímame iba zdravé deti,
v prípade podozrenia na ochorenie môže učiteľka odmietnuť prijatie dieťaťa do triedy. 
Učitelia nesmú taktiež deťom podávať akékoľvek lieky. V prípade ak dieťa v predškolskom zariadení počas dňa ochorie, 
učiteľ zabezpečí izoláciu dieťaťa s dozorom a okamžite informuje telefonicky rodiča.

Zodpovedným prístupom chránite zdravie svojho dieťaťa , ale aj iných detí a personálu školy.

Oblečenie

Deti by mali chodiť do škôlky primerane oblečené pre pobyt vnútri škôlky, 
ako aj na pobyt vonku vzhľadom na počasie. Prosíme rodičov, aby deti nosili odev,
 ktorom sa budú cítiť nielen pohodlne, ale budú aj schopné sa samy obliecť a vyzliecť, 
aby sme spoločne v maximálnej miere podporovali ich samostatnosť. 
Nezabúdajte, že pri činnostiach v materskej škôlke sa deti môžu občas aj zašpiniť, 
prispôsobte tomu prosím oblečenie dieťaťa, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom.

 

 


" Prajem pekný deň,

som veľmi rád, že sme mohli byť súčasťou Vašej škôlky. Bolo to obdobie na ktoré budem veľmi rád spomínať ja aj moja manželka a myslím si, že aj naše deti. Musím povedať, že pred cca šiestimi rokmi som ani nevedel, že existuje škôlka na Watsonovej ulici. Teraz to už do konca života nezabudnem.
Stretol som tam super kolektív. Aj my Vám želáme všetko dobré a pozdravujem ešte raz všetkých. Istotne sa zastavíme v priebehu školského roku.

S úctou.
Ing. Róbert V.

 

 


Dobrý deň pani riaditeľka,

srdečne Vás pozdravujeme, aj celý Váš kolektív, v mene našej Sašky Bučkovej a samozrejme aj nás. Začíname na novom mieste, spomíname na to "staré" - Vaše, útulné. Bolo nám s Vami veľmi príjemne, priam rodinne, Saška na Watsonku rada spomína.
Ešte nám dovoľte popriať Vám aj Vašej škôlke úspešný rok, veľa dobrých detičiek a veľa radosti na Vašich tvárach.

S pozdravom Saška a rodina B.

 

 

 

 

 

Prevádzka materskej školy:
6.30 hod. - 17.00 hod.

Schádzanie detí :
6.30 hod. - 8.00 hod.

Rozchádzanie detí :
poldenný pobyt - 12.10 hod. - 12.30 hod.
celodenný pobyt - 15.00 hod. - 17.00 hod.

 

 

 


Vaše dieťa do MŠ potrebuje:

- prezuvky ( zo zdravotných dôvodov najlepšie ortopedické, z bezpečnostných dôvodov nie vsuvky ), označené menom
- detské posteľné prádlo: označené menom
- malý vankúšik na spanie: označený menom
- pyžamo, označené menom
- malý uterák, označený menom
- náhradné spodné prádlo, ponožky, pančušky, tepláky (označené menom), v prípade potreby aj gumovú podložku pod   posteľnú plachtu
- k 1.9. -pri nástupe do MŠ novoprijaté dieťa: potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže byť v kolektíve detí

Deti v II. triede ( 4-6 r.) aj :
- cvičebný úbor – ( len 5-6 ročné deti ) vo vrecúšku tričko, trenírky alebo krátke nohavice..., ponožky, označené menom